Konkurs Filmowy dla Młodzieży „Jak pomóc młodym ludziom rozwinąć skrzydła – RODZICE czy SZKOŁA”

REGULAMIN KONKURSU FILMOWEGO
„Jak pomóc młodym ludziom rozwinąć skrzydła – RODZICE czy SZKOŁA”

I. Organizator
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Młodzieży w Łodzi, al. Wyszyńskiego 86
oraz Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczną Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi, Al. Wyszyńskiego 86 przy współpracy:
Centralnego Gabinetu Edukacji Filmowej, Pałacu Młodzieży im. J. Tuwima w Łodzi.
II. Adresat konkursu
Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Łodzi.
III. Cele konkursu
a) Szukanie odpowiedzi na pytanie: jak zdaniem młodzieży rodzina i szkoła wspiera rozwój ich potencjału

b) Ukazanie jak widzą młodzi ludzie współpracę między rodzicami i szkołą

c) Wskazanie wyzwań jakie stoją przed rodziną i szkołą w budowaniu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

d) Uświadomienie roli współpracy rodziców i nauczycieli w „rozwijaniu skrzydeł u dzieci i młodzieży”

e) Inspirowanie młodzieży do aktywności twórczej,

f) Rozwijanie wrażliwości estetycznej.

IV. Przedmiot oceny konkursowej
Krótki film na temat: „Jak pomóc młodym ludziom rozwinąć skrzydła – RODZICE czy SZKOŁA”
Prace mogą być wykonane dowolną techniką filmową. Czas projekcji nie może przekroczyć 1 min. Uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 prace, wykonane indywidualnie lub w zespole 2-3-osobowym. Prace należy dostarczyć w wersji elektronicznej (na płycie CD, DVD, pendrive) w formacie zgodnym z odtwarzaniem przez Windows Media Player albo All Player lub przesłać pocztą na adres organizatora: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Młodzieży, 94-050 Łódź, Al. Wyszyńskiego 86
Kryteria oceny filmu:
• zgodność z tematem i celami konkursu,
• czytelność i komunikatywność przekazu,
• oryginalność ujęcia tematu,
• walory artystyczne.
V. Struktura i przebieg konkursu
1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty na poziomie jednego etapu.
2. Oceny prac dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów.
3. Uczestnicy zgłaszają do konkursu film o czasie trwania do 1 minuty.
4. W konkursie mogą wziąć udział uczestnicy indywidualni lub zespoły 2-3- osobowe.
5. Uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 prace.
6. Komisja konkursowa wybierze spośród zgłoszonych najlepsze prace.
Osoby zainteresowane udziałem w konkursie filmowym nadsyłają swoje prace na adres:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Młodzieży
Al. Wyszyńskiego 86, 94-050 Łódź

Na odwrocie pracy konkursowej należy przykleić kartkę z następującymi informacjami: imię i nazwisko autora, adres zamieszkania, nazwa i adres szkoły, numer telefonu kontaktowego oraz dołączyć zgodę rodziców na udział w konkursie (w przypadku uczniów niepełnoletnich).
Prace powinny być tak zapakowane, aby nie uległy zniszczeniu w trakcie doręczania.
VI. Terminarz konkursu
1. Ogłoszenie konkursu — 2 marca 2017 r.
2. Nadsyłanie prac — do 24 marca 2017 r.
3. Rozstrzygnięcie konkursu — 28 marca 2017 r.
VII. Sposób i termin ogłoszenia wyników
Wyniki konkursu zostaną zamieszczone 28 marca 2017 r. na stronach internetowych: www.edukacjafilmowa.pl, www.pppdm.edu.lodz.pl, www.doradztwo.edu.lodz.pl
VIII. Nagrody
Laureaci konkursu zostaną zaproszeni na III Wojewódzką Konferencję „„Jak pomóc młodym ludziom rozwinąć skrzydła – RODZICE czy SZKOŁA” , która odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2017r w Dużej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, gdzie otrzymają nagrody rzeczowe oraz zostaną zaprezentowane ich prace.
IX. Uwagi końcowe
1. Wyniki konkursu zatwierdzone przez Komisję Konkursową są ostateczne.
2. Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres poradniadlamlodziezy@op.pl
3. Uczestnik oświadcza, że jest autorem zgłoszonej pracy „Jak pomóc młodym ludziom rozwinąć skrzydła – RODZICE czy SZKOŁA” i nie naruszył praw autorskich osób trzecich.
4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody przez autora na zamieszczenie nagrodzonej pracy na: stronie www.edukacjafilmowa.pl , stronie www.pppdm.edu.lodz.pl i stronie www.doradztwo.edu.lodz.pl oraz jej wykorzystanie.
5. Zgłoszenie do udziału w konkursie „Jak pomóc młodym ludziom rozwinąć skrzydła – RODZICE czy SZKOŁA” jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu oraz nagród przewidywanych przez organizatorów.
6. Organizatorzy nie odsyłają zgłoszonych prac konkursowych.

Komentarze są wyłączone.