Statut

 

STATUT
PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ DLA MŁODZIEŻY
W ŁODZI
( tekst jednolity z dnia 12.09.2012)

 

 

§1.
Postanowienia ogólne

1. Publiczna Poradnia Psychologiczna, zwana dalej Poradnią nosi nazwę: PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA DLA MŁODZIEŻY
a) Poradnia ma charakter placówki specjalistycznej.
b) w Poradni udzielana jest pomoc psychologiczno – pedagogiczna młodzieży ze szkół Ponadgimnazjalnych, rodzicom / prawnym opiekunom, nauczycielom
2. Poradnia ma siedzibę w Łodzi, Al. Wyszyńskiego 86 /94-050/.
3. Organem prowadzącym Poradnię jest Miasto Łódź.
4. Nadzór pedagogiczny nad Poradnią sprawuje Łódzki Kurator Oświaty.
5. Rejonem działania Poradni jest teren miasta Łodzi.
6. Poradnia jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
7. Obsługę finansową prowadzi Zespół Administracyjno – Ekonomiczny w Łodzi, ul. Kopernika 36
8. Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne
9. Działalność Poradni regulują następujące akty prawne:

a) Ustawa z dnia 7.09.199Ir. o systemie oświaty.(z późn. zm.)
b) Ustawa z dnia 26.01.1982r. Karta Nauczyciela (z późniejszymi zmianami).
c) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18.09.2008r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz. U. Nr 173 poz. 1072).
d) Rozporządzenie MEN z dnia 24.11.2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U Nr 235 poz. 1543)
e) Rozporządzenie MEN z dnia 07.10.2009. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324)
f) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17.11.2010. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych w tym innych publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. Nr 228, poz 1488)

§2
Cele i zadania poradni

1. Celem działania Poradni jest udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej młodzieży, rodzicom (opiekunom prawnym) i nauczycielom w zakresie:
a. rozwiązywania problemów dojrzewania, wpływających na funkcjonowanie
w szkole oraz w środowisku rodzinnym i rówieśniczym,
b. udzielania pomocy uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej,
c. profilaktyki problemowej, w tym profilaktyki uzależnień,
i. wspomagania wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny
2. Do zadań Poradni w szczególności należy:
a. popularyzacja wiedzy psychologicznej i pedagogicznej wśród młodzieży, rodziców i nauczycieli dotyczącej okresu dojrzewania, w tym ochrony zdrowia psychicznego
b. podejmowanie działań na rzecz młodzieży zagrożonej patologią społeczną,
c. rozwijanie umiejętności wychowawczych wśród rodziców i nauczycieli,
d. uczenie i rozwijanie umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów
i problemów oraz innych umiejętności w zakresie komunikacji społecznej.
e. prowadzenie indywidualnych badań diagnostycznych (psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych) w celu określenia poziomu rozwoju dla młodzieży z trudnościami dydaktycznymi i wychowawczymi,
f. diagnozowanie problemów i potrzeb środowiska szkolnego (uczniów, nauczycieli) problemów.
g. opracowywanie i wydawanie opinii psychologicznych, pedagogicznych
i logopedycznych określających formę pomocy w zależności od problemu,
h. prowadzenie różnego rodzaju terapii psychologicznej (indywidualnej, grupowej, rodzinnej), w zależności od rozpoznanych potrzeb
i. pedagogicznej (indywidualnej, grupowej), logopedycznej (indywidualnej, grupowej),
j. prowadzenie zajęć grupowych dla młodzieży
1) edukacyjno – rozwojowych
2) terapeutycznych
k. praca z zespołami klasowymi w rozwiązywaniu zgłaszanych problemów,
l. udzielanie konsultacji dla pedagogów, nauczycieli i rodziców
w szkołach i innych placówkach oświatowych.
m. orzekanie o potrzebie indywidualnego nauczania
n. udzielanie informacji i porad młodzieży, rodzicom i nauczycielom dotyczących problematyki okresu dojrzewania,
o. udzielanie porad nauczycielom w celu ustalenia indywidualnych planów pomocy dla uczniów wymagających pomocy psychologiczno – pedagogicznej
p. kształtowanie umiejętności dokonywania wyboru kierunku kształcenia i zawodu.
q. wspomaganie młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi ze zmianą środowiska kulturowego.
3. Poradnia realizuje swoje zadania poprzez:
a. diagnozę
b. konsultacje
c. działalność terapeutyczną
d. mediację
e. działalność profilaktyczną
f. działalność informacyjno – szkoleniową
g. opiniowanie i orzekanie
h. interwencję kryzysową
i. prowadzenie grup wsparcia
j. poradnictwo
4.Pracownicy pedagogiczni Poradni realizują zadania w siedzibie Poradni oraz w środowisku szkolnym i rodzinnym młodzieży.
5. Poradnia współpracuje z innymi poradniami , placówkami, organizacjami pozarządowymi instytucjami świadczącymi pomoc dzieciom i młodzieży uczniom, rodzicom i nauczycielom poprzez:
a) konsultacje,
b) wymianę doświadczeń i informacji,
c) udział w naradach dyrektorów,
d) udział we wspólnych szkoleniach, seminariach itp.
e) opracowywanie wspólnych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.

§3

1. Organami Poradni są:
a) Dyrektor Poradni
b) Rada Pedagogiczna, którą stanowią pracownicy pedagogiczni Poradni.

2. Dyrektor Poradni:
a) kieruje działalnością Poradni i reprezentuje ją na zewnątrz,
b) sprawuje nadzór pedagogiczny,
c) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,
d) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki zaopiniowanymi przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę placówki,
e) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych.
f) wspomaga n-li w doskonaleniu ich umiejętności zawodowych, podnoszeniu kwalifikacji.
g) gromadzi informacje o pracy pracowników pedagogicznych w celu dokonywania oceny ich pracy wg zasad określonych w odrębnych przepisach.
h) opracowuje arkusz organizacji Poradni i przedstawia go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu,
i) zapewnia pracownikom właściwe warunki pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, BHP i p. poż.
j) administruje Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującym regulaminem,
k) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Poradni
l) przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom placówki
m) występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz innych pracowników placówki
n) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.
3. W wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną i Związkami Zawodowymi.

4. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Poradni.
5. Kompetencje i zadania Rady Pedagogicznej wynikają z Ustawy o systemie oświaty,
rozporządzeń wykonawczych i regulaminu Rady Pedagogicznej.
6. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
a) zatwierdzanie planów pracy Poradni
b) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Poradni
c) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Poradni
7. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
a) organizację pracy placówki, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć pracowników pedagogicznych,
b) projekt planu finansowego Poradni,
c) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
8. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu placówki albo jego zmian.
9. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w placówce
10. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków
11. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swej działalności.
12. Pracowników rady pedagogicznej obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczący uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia rady.

§4

Zasady współdziałania organów Poradni i rozstrzygania sporów między nimi.
1. Dyrektor placówki wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadząc placówkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę uchyla uchwałę w razi stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
2. Rada Pedagogiczna może, po sformułowaniu stanowiska odrębnego od stanowisk Dyrektora, wystąpić do organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór merytoryczny z prośbą o rozstrzygnięcie sporu.
3. W przypadku sporu między Dyrektorem i pracownikiem Poradni każda ze stron wybiera jedną osobę z zespołu, która będzie ją reprezentować w spotkaniu mediacyjnym. Spotkani stron prowadzi mediator wybrany przez Radę Pedagogiczną. W przypadku niepowodzenia tej procedury Rada Pedagogiczna zwołuje trzyosobowy zespół mediacyjny, który rozpatrz spór.
4. W przypadku ewentualnych sporów pracowniczych powstałych na terenie poradni decyduje dyrektor
5. W ewentualnych sporach między dyrektorem a pracownikiem organizuje się spotkanie obu stron z bezstronnym mediatorem
6. W przypadku niepowodzenia tej procedury decyzję podejmuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym
7. Spotkania dotyczące rozwiązywania sporów są protokołowane, a wnioski przedstawione Radzie Pedagogicznej

§5
Organizacja poradni

1. Poradnią kieruje dyrektor
2. Dyrektor Poradni jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy dla osób zatrudnionych w Poradni
3. Poradnia zatrudnia pracowników pedagogicznych:
a) psychologów
b) pedagogów
c) logopedów
d) socjologów
e) doradców zawodowych
4. Nauczyciele zatrudnieni są w Poradni na podstawie Karty Nauczyciela
5. Do zadań pracowników pedagogicznych należy:
a) diagnoza psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna mająca na celu ustalenie odpowiednich działań terapeutycznych
b) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej dla młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi
c) doradztwo psychologiczne i pedagogiczne
d) współpraca w zakresie ustalenia form pomocy wobec młodzieży będącej klientami Poradni
e) poszerzanie wiedzy i umiejętności zawodowych, wymiana doświadczeń i informacji poprzez wewnętrzne konsultacje i superwizje
f) prowadzenie wewnętrznych szkoleń dla Rady Pedagogicznej
g) opieka nad stażystami
6. Poradnia zatrudnia także lekarzy, pracowników administracji i obsługi.
7. Pomoc dzieciom i młodzieży może być udzielana przez wolontariuszy. Wolontariuszem w Poradni może być osoba pełnoletnia,, która nie była karana i wobec której nie toczy się postępowanie karne.
8. W Poradni mogą zostać powołane zespoły problemowe
9. Zadaniem zespołów problemowych jest podnoszenie poziomu merytorycznego pracy pracowników poprzez wymianę doświadczeń, konsultacje, zebrania samokształcące, udzielanie sobie wsparcia.
10. W Poradni działają Zespoły Orzekające, które rozpatrują wnioski o nauczanie indywidualne dla uczniów, których stan zdrowia znacznie utrudnia lub uniemożliwi realizację nauki w warunkach szkoły masowej.
11. Poradnia działa w ciągu całego roku jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne.
a) pracownicy wykorzystują urlop zgodnie z planem urlopów, który uwzględnia potrzeby placówki i zapewnia jej prawidłowe funkcjonowanie
b) w miesiącach wakacyjnych każdy pracownik wykorzystuje 20 dni roboczych urlopu wypoczynkowego
12. Szczegółową organizację działania Poradni określa arkusz organizacji Poradni, opracowany przez Dyrektora Poradni z uwzględnieniem rocznego planu pracy oraz planu finansowego Poradni w terminie do dnia 30 kwietnia danego roku .
13. Arkusz organizacji Poradni zatwierdza organ prowadzący Poradnię w terminie do dnia 25 maja danego roku.
14. Dyrektor poradni, za zgodą organu prowadzącego poradnię, może utworzyć stanowisko wicedyrektora lub stanowisko wicedyrektorów oraz, w zależności od potrzeb, inne stanowiska kierownicze.

§ 6

Zakres zadań pracowników

1. Prawa i obowiązki pracowników pedagogicznych określają przepisy Ustawy – Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (z późniejszymi zmianami), Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy wraz z późniejszymi zmianami, Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz aktualne przepisy prawa.
2. Pracownicy pedagogiczni pracują zgodnie z zasadami działania Poradni i odpowiadają za jakość i wyniki tej pracy,.
3. Pracownicy pedagogiczni Poradni w swojej pracy respektują opracowane standardy zawodowe pracownika poradni.
4. Do zadań pracowników pedagogicznych w szczególności należy:
a) realizacja statutowych zadań Poradni
b) zapewnienie pomocy psychologicznej i pedagogicznej młodzieży w osiąganiu przez nią optymalnego rozwoju
c) zapewnienie pomocy rodzicom (opiekunom prawnym) oraz nauczycielom i wychowawcom w sprawowaniu opieki nad młodzieżą
d) realizacja szczegółowych zadań przewidzianych dla zespołów problemowych wynikających z zakresów czynności
e) prowadzenie obowiązującej dokumentacji
f) udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
g) przestrzeganie tajemnicy zawodowej i ochrona danych osobowych
h) przestrzeganie Regulaminu Pracy Poradni oraz przepisów BHP i PPoż.
5. Do zadań pracowników administracji w szczególności należy:
a) prowadzenie pełnej dokumentacji akt osobowych i spraw personalnych
b) prowadzenie dokumentacji kancelaryjnej, terminowe sporządzanie i przesyłanie sprawozdań SIO, GUS i innych sprawozdań dotyczących działania Poradni
c) bieżąca rejestracja akt osobowych klientów Poradni oraz właściwe ich zabezpieczenie
d) przyjmowanie interesantów i udzielanie wyczerpującej informacji, wyznaczanie terminów badań
e) przepisywanie pism, opinii, orzeczeń
f) przygotowywanie i wysyłanie korespondencji
g) przestrzeganie dyscypliny pracy, przepisów BHP i Ppoż.
h) inne zadania wynikające z zakresów czynności.
6. Do zadań pracowników obsługi w szczególności należy:
a) utrzymanie czystości we wszystkich pomieszczeniach Poradni (gabinety, sale zajęć grupowych, pokój socjalny, korytarz, sanitariaty)
b) przestrzeganie dyscypliny pracy, przepisów BHP i PPoż.
c) niezwłoczne informowanie Dyrekcji o zauważonych uszkodzeniach, brakach wymagających naprawy
7. Poradnia prowadzi następującą dokumentację:
a) księga inwentarzowa majątku Poradni,
b) regulamin Pracy Poradni,
c) regulamin Rady Pedagogicznej,
d) protokoły z posiedzeń Zespołów Orzekających,
e) protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej,
f) roczny plan pracy,
g) dziennik pracy planowanej i wykonanej,
h) tygodniowy rozkład zajęć pracowników Poradni,
i) wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy poradni,
j) rejestr wydanych opinii i rejestr wydanych orzeczeń,
k) teczki indywidualne pacjentów,
l) dzienniki zajęć specjalistycznych z grupami,
m) teczki akt osobowych pracowników,
n) inną dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§7
Przepisy końcowe

1. Poradnia używa pieczątki podłużnej nagłówkowej i z numerem statystycznym dla ZUS:
2. Numery identyfikacyjne: Regon: 471015407 NIP: 727 – 24 – 74 – 543
3. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia
4. Statut został uchwalony przez Radę Pedagogiczną w dniu 12.09.2012

 

Możliwość komentowania została wyłączona.