Orzeczenia i opinie

 

Opinie

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna dla Młodzieży w Łodzi wydaje opinie dotyczące między innymi:

 • objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej;
 • dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;
 • udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki;
 • innych, określonych w odrębnych przepisach.

W celu wydania opinii konieczne jest pobranie i złożenie w sekretariacie wniosku (wzory dostępne na stronie www poradni lub na terenie szkoły) dotyczącego wydania opinii oraz ustalenie pierwszego terminu spotkania diagnostycznego w poradni telefonicznie lub osobiście.

 

Orzeczenia

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Młodzieży w Łodzi działa Zespół Orzekający na zasadach określonych w rozporządzeniu MEN z dnia 18.09.2008r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające, działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Zespoły Orzekające wydają orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Miasta Łodzi.

Zespoły Orzekające wydają orzeczenia na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) dziecka lub w przypadku osiągnięcia przez niego pełnoletniości, na wniosek jego samego.

Wnioskodawca dołącza do wniosku posiadaną dokumentacje uzasadniająca wniosek w szczególności:

 • wyniki obserwacji i badan psychologicznych,
 • wyniki badań pedagogicznych,
 • zaświadczenie lekarskie, inną dokumentację medyczną
 • opinię szkoły.

Ważne informacje dla rodziców:

 • Posiedzenia zespołów orzekających odbywają się systematycznie co 2 tygodnie, w czwartki od godz. 15:30 oraz posiedzenia nadzwyczaje
 • Komplet dokumentów należy składać osobiście w sekretariacie Poradni lub na wcześniej umówionym spotkaniu z psychologiem lub pedagogiem poradni,
 • Potrzebne druki (wniosek, informacja z placówki , zaświadczenie lekarskie) znajdują się w każdej placówce pozostającej w rejonie działania PPPdM, w sekretariacie Poradni oraz w zakładce „orzeczenia i opinie”,
 • Wnioskodawca może uczestniczyć w posiedzeniu zespołu w celu przedstawienia swojego stanowiska w sprawie.

 

 

Komentarze są wyłączone.