Młodzież

A. Zajęcia warsztatowe(ok. 2-3 godz. lekcyjne)gify dzieci

Zajęcia warsztatowe proponujemy w trzech obszarach tematycznych. Należy zaznaczyć, ze obszary pierwszy i drugi zgodne są z tegorocznymi kierunkami Polityki Oświatowej realizowanymi przez Kuratorium Oświaty w Łodzi.

I. Bezpieczeństwo i zdrowie

1. Profilaktyka uzależnień (alkohol, narkotyki, komputer)

Zajęcia przeznaczone dla klas I-II. Cele zajęć – uświadomienie konsekwencji sięgania po używki, poznanie mechanizmu uzależnienia, poszukiwanie powodów dla których warto utrzymać abstynencję

2. Psychomanipulacja w sektach

Zajęcia przeznaczone dla klas I-II. Cel zajęć – kształtowanie umiejętności związanych z rozpoznaniem grupy destrukcyjneji obroną przed nią

3. Stres – jak z niego korzystać

Zajęcia przeznaczone dla uczniów ostatnich klas. Cel zajęć – rozpoznanie własnych mechanizmów reagowania w sytuacjach stresowych, nauka obniżania napięcia i wykorzystywania mobilizacyjnej funkcji stresu

4. Bądź U-WAŻNA

Zajęcia dla dziewcząt. Cel zajęć – uświadomienie sytuacji zagrażających, kształtowanie umiejętności budowania własnych granic i systemu wartości

5. Ideał piękna – wpływ reklam oraz mass mediów na własny wizeruneki wizerunek płci

Zajęcia dla zainteresowanych zespołów klasowych. Cel zajęć – Uświadomienie wpływu mediów na kreowanie samooceny młodych ludzi

6. Recepta na zdrowie

Zajęcia dla uczniów klas pierwszych. Cel zajęć – zdobycie wiedzy na temat zdrowego stylu życia i umiejętności kształtowania prawidłowych nawyków

7.Warsztaty na temat zdrowia psychicznego

a. Zaburzenia odżywiania – zajęcia dla chętnych klas z każdego poziomu.

Cel zajęć – rozpoznawanie sygnałów chorobowychi mechanizmów powstawania zaburzeń

             b. Jak radzić sobie z emocjami – zajęcia dla chętnych klas z     każdego poziomu. Cel zajęć – poszerzenie świadomości swoich   emocji, kształtowanie konstruktywnych sposobów radzenia sobie z            trudnymi emocjami (złość, smutek, lęk)

8. Dojrzewanie psychoseksualne

Zajęcia dla uczniów klas I –II. Cel zajęć – poszerzenie wiedzy na temat rozwoju psychoseksualnego człowieka. W trakcie zajęć prowadzimy dyskusję kierowana oraz odpowiadamy na „trudne pytania”.

 

II. Jakość kształcenia  i wspomaganie rozwoju ucznia

®   Wspomaganie ucznia w nauce

1. Motywacja do nauki  zajęcia dla uczniów kl. I – III

Cel zajęć – uświadomienie czynników kształtujących motywację, pokazanie związku między motywacją wewnętrzną i zewnętrzną a efektywnością działań, nauka konstruowania celów.

2. Techniki uczenia się – zajęcia dla uczniów kl. I-II .

Cel zajęć – poszerzenie umiejętności związanych ze sposobami uczenia się – zapoznanie uczniów z procesem zapamiętywania  i wybranymi mnemotechnikami.

(W sytuacji wyboru tego tematu wskazane jest wcześniejsze przeprowadzenie zajęć nt. motywacji do nauki)

3. Organizacja czasu – zajęcia dla uczniów ostatnich klas.

Cel zajęć – kształtowanie umiejętności optymalnego planowaniai wykorzystywania czasu.

®   Edukacja i kariera zawodowa- wspomaganie rozwoju uczniów

1.      Co dalej po maturze ? Zajęcia przeznaczone dla klas II i III.

Celem zajęć jest pomoc uczniom w wyborze kierunku kształceniai zawodu. Uczniowie zdobywają wiedzę na temat systemu kształcenia po maturze, zawodów i rynku pracy. 

2.      Aktywni na rynku pracy. Zajęcia przeznaczone są przede wszystkim dla uczniów starszych klas szkół o profilu zawodowym. Cykl spotkań, których Celem jest nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do aktywnego zachowania się na rynku pracy.

3.      Planowanie kariery. Zajęcia przeznaczone są dla klas II i III szkół Ponadgimnazjalnych.

Celem zajęć jest pomoc uczniom w aktywnym planowaniu nauki i kariery zawodowej.

4.      Skuteczna autoprezentacja. Zajęcia dla uczniów ostatnich klas.

Celem zajęć jest nabycie umiejętności przydatnych podczas ekspozycji społecznych (prezentacja maturalna, rozmowa kwalifikacyjna itp.)

III.    Rozwój społeczny ucznia

1.Skuteczne rozwiązywanie sytuacji konfliktowych. Zajęcia dla uczniów kl. II.

Cel zajęć – uświadomienie czym jest konflikt i poszukiwanie konstruktywnych strategii rozwiązywania go w relacjach interpersonalnych

2. Tolerancja. Zajęcia dla uczniów I-II 

Cel zajęć – kształtowanie postawy tolerancyjnej wobec siebie i innych. Uświadomienie sobie własnych granic

3. Warsztat antydyskryminacyjny. Zajęcia dla uczniów klas II i III.

Cel zajęć – uświadomienie źródeł uprzedzeń, stereotypów i postaw dyskryminacyjnych, budowanie postawy tolerancyjnej wobec inności.

4.Jak tworzyć udany związek – zajęcia dla uczniów klas II.

Cel zajęć – uświadomienie roli międzypokoleniowych przekonańi wzajemnych oczekiwań podczas nawiązywania relacji damsko-męskich

 

B. Programy psychoedukacyjne– adresowane są do zespołów klasowych szczególnie zainteresowanych daną tematyką. Są to zajęcia dłuższe (6-8 godzinne podzielone na mniejsze moduły).

1.      Miłość, rodzina, rodzicielstwo zajęcia dla uczniów II-IV klas

Cel zajęć kształtowanie umiejętności potrzebnych do tworzenia udanego związku i założenia rodziny

2.      Aktywny samorząd szkolny. Cykl zajęć (14 godzin) dla przedstawicieli samorządu uczniowskiego danej szkoły.

Celem zajęć jest nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy w samorządzie tj. komunikowania się, rozwiązywania konfliktów, współpracy itp.

3.      „Krok po kroku w dorosłość jest to cykl zajęć przeprowadzonych w jednej klasie, rozłożony na wszystkie lata kształcenia. Tematy cyklu pochodzą z obszarów tematycznych przedstawionych powyżej.

 

C. Zajęcia grupowe dla młodzieży odbywające się na terenie Poradni.Zajęcia odbywają się popołudniami po zebraniu się grupy chętnej młodzieży.

·         Grupa doskonalenia umiejętności społecznych– przeznaczona jest dla osób które chcą jeszcze lepiej kontaktować się z rówieśnikami. Jej celem jest odkrywanie własnych zasobów, nabywanie umiejętności skutecznego porozumiewania się i współpracy, budowanie adekwatnej samooceny. Dwie edycje grupy w ciągu roku szkolnego.

·         Grupa kompensacyjno – korekcyjna dla uczniów dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w pisaniu i czytaniu (istnieje możliwość zorganizowania grupy na terenie szkoły). Jej celem jest usprawnianie              i stymulowanie funkcji percepcyjno-motorycznych zaangażowanych              w proces uczenia się oraz kształtowanie świadomości ortograficznej                i wyrabianie nawyku autokorekty.

·         Grupa dla młodzieży o podobnych planach zawodowych „Planowanie kariery. Celem zajęć jest nabywanie wiedzy i umiejętności związanych ze stawianiem celów zawodowych, określenie własnych predyspozycji zawodowych, sprecyzowanie ścieżki rozwoju edukacyjno – zawodowego.

·        Grupa feryjna dla maturzystów „Radzenie sobie ze stresem w sytuacji egzaminacyjnej i autoprezentacja”. Cele zajęć: rozpoznanie własnych mechanizmów reagowania w sytuacjach stresowych, nauka obniżania napięcia i wykorzystywania mobilizacyjnej funkcji stresu, nabycie umiejętności przydatnych podczas ekspozycji społecznych (prezentacja maturalna, rozmowa kwalifikacyjna itp.). Zajęcia realizowane są w czasie przerwy semestralnej.

·           Zajęcia grupowe dla dziewcząt „Być Kobietą…” Cykl około dziesięciu spotkań poświęconych tylko i wyłącznie KOBIECOŚCI . Jaką być kobietą, jak łączyć siłę z wrażliwością, urok ze stanowczością, delikatność z samodzielnością? Nie potrzeba czarów żeby odkryć TO             w sobie – wystarczy przyjść na zajęcia.

 

D. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna indywidualna

Diagnoza psychologiczna – w Poradni zajmujemy się szeroko pojętą diagnozą trudności szkolnych, analizowaniem ich przyczyn, planowaniem  i wdrażaniem działań terapeutycznych, korekcyjnych i wyrównawczych.

Jej efektem są:

pomoc psychologiczna

Oferowana jest osobom przeżywającym tak zwane kryzysy rozwojowe lub trudności przystosowawcze. To kilka spotkań, których głównym celem jest zidentyfikowanie problemu i poszukiwanie sposobów jego rozwiązania. Związana jest z poradnictwem życiowym, indywidualnym poradnictwem zawodowym dla młodzieży

terapia psychologiczna

To szczególny rodzaj pomocy psychologicznej , który obejmuje złożony proces różnorodnych oddziaływań psychologicznych, nastawiony na pomoc pacjentowi i jego rodzinie w celu optymalnego funkcjonowania. W Poradni prowadzimy: psychoterapię indywidualna, terapię rodzin, terapię logopedyczną

wydawanie opinii w sprawie (m.in.):

o      objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej,

o      dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia,

o      specyficznych trudnościach w uczeniu się.

wydawanie orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania

Możliwość komentowania została wyłączona.