II Wojewódzka Konferencja pt.: „Jak rodzice mogą pomóc młodym ludziom rozwinąć skrzydła? – MAMA czy TATA – rola rodziny w budowaniu zdrowia psychicznego”

IMG_6009II Wojewódzka Konferencja pt.: „Jak rodzice mogą pomóc młodym ludziom rozwinąć skrzydła? – MAMA czy TATA – rola rodziny w budowaniu zdrowia psychicznego” jest częścią działań w ramach projektu „ Skrzydlata Strefa Rodzica” jaki był realizowany, w minionym roku szkolnym, przez dwie poradnie psychologiczno – pedagogiczne z Łodzi: Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczna dla Młodzieży oraz Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i Dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi przy wsparciu Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi. Projekt był bezpośrednią kontynuacją I Wojewódzkiej Konferencji pt.: „Jak rodzice mogą pomóc młodym ludziom rozwinąć skrzydła – rola rodziny w budowaniu zdrowia psychicznego”, która odbyła się w dniach 7- 8 października 2014 roku w Łodzi. Zarówno konferencja jak i zajęcia warsztatowe jej towarzyszące cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem rodziców, nauczycieli oraz osób zaangażowanych w ochronę zdrowia psychicznego współczesnej młodzieży. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom łódzkich środowisk oświatowych i wychowawczych, które wynikały bezpośrednio z wniosków ewaluacyjnych wspomniane już dwie poradnie psychologiczno – pedagogiczne powołały do życia projekt edukacyjno – profilaktyczny, który od samego początku został objęty patronatem Prezydenta Miasta Łodzi Pani Hanny Zdanowskiej. Założeniem początkowym projektu było zdanie: Wszystkim nam dorosłym zależy by młodzi ludzie byli szczęśliwi, realizowali swoje marzenia, pomagali innym, ufnie spoglądali w przyszłość i ją zmieniali tak by żyło nam się lepiej. Podobnie jak rok wcześniej założyliśmy, że nasze działania będą wieloaspektowe i będą wpisane w miejskie programy profilaktyki i zdrowia psychicznego. Zaplanowaliśmy przeprowadzenie cyklu warsztatów dla rodziców poruszających zagadnienia z obszaru zdrowia psychicznego, dla młodzieży zorganizowanie konkurs fotograficzny „Moja rodzina, moje pasje, moje skrzydła” oraz zakończeniem całości działań projektowych poprzez zorganizowanie II Wojewódzkiej Konferencji podsumowującej podjęte działania oraz wskazującej kierunki wsparcia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w grudniu 2015 roku. Pierwszą częścią projektu było opracowanie i przeprowadzonych cyklu zajęć warsztatowych przeprowadzonych przez pracowników naszych poradni oraz specjalistów z poruszanych zagadnień. Pokrótce tematyka warsztatów przedstawiała się następująco:

warsztat 1. Jak być rodzicem konsekwentnym. Obejmował tematykę kształtowania świadomości własnych postaw wychowawczych oraz budowania więzi rodzinnych,

warsztat 2. Co robić kiedy Twoje dziecko nie radzi sobie z emocjami. Służył on poszerzeniu świadomości rodziców dotyczącej emocjonalności ich dzieci. Miał pomóc w prowadzeniu dzieci młodzieży przez ich świat emocji, w rozumieniu i poznawaniu własnych stanów emocjonalnych,

warsztat 3. „Chwała pochwale” – czyli chwil kilka refleksji o najskuteczniejszej metodzie wychowawczej. W trakcie tego warsztatu staraliśmy się uświadamiać rodzicom jak często skupiamy się na słabościach dziecka czy nastolatka, a zapominamy jak ważne jest wspomaganie jego mocnych stron, które budują w młodych ludziach poczucie siły, motywują do tego, aby nie zatrzymywać się na drodze własnego rozwoju,

warsztat 4. Dialog motywujący. Podczas tego warsztatu zostały przepracowane z rodzicami najważniejsze założenia dialogu motywującego wykorzystywanego w sytuacjach interwencji w postępowaniu z dziećmi i młodzieżą wykazującą zachowania problemowe. Przedstawione były konkretnie techniki oparte na współpracy, wspieraniu autonomii i wydobywaniu potencjału młodego człowieka,

warsztat 5. Jak sobie radzić kiedy dziecko „ nie odchodzi od komputera”. Poruszał ważny problem dla wielu rodziców: jak poznać czy dziecko jest już uzależnione od komputera i jak sprawić aby korzystało z niego „mądrze”,

warsztat 6. Trzeźwo o uzależnieniach. Znany terapeuta uzależnień przedstawiał w sposób bardzo dostępny dla wszystkich uczestników tematy dotyczące współczesnych uzależnień również tych behawioralnych.

Wspomnianym już kolejnym elementem projektowym był konkurs fotograficzny. Zgromadził on wokół tematu rodziny oraz rozwijania dzięki niej własnej osoby , własnych zainteresowań i pasji bardzo dużo młodzieży z miasta Łodzi. W wyniku przeprowadzonego konkursu wyłoniono pracę fotograficzne, które zostały wyróżnione. Jedna z prac w dowód szczególnego uznania został wykorzystana przy tworzeniu plakatu dotyczącego konferencji.

IMG_6025

Podsumowaniem działań rocznych było zorganizowanie w Dużej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 tegorocznej II Wojewódzkiej Konferencji pt.: „Jak rodzice mogą pomóc młodym ludziom rozwinąć skrzydła? – MAMA czy TATA – rola rodziny w budowaniu zdrowia psychicznego”.
Pierwszym prelegentem był pan Krzysztof Klajs, który przedstawił temat „Ojciec jest a ojca nie ma. Halucynacja i realność w rodzinach”. W czasie tego wykładu przedstawiony został obraz współczesnej rodziny w aspekcie zmian pokoleniowych, społecznych i ekonomicznych. Prelegent poruszał również tematy dotyczące współczesnej wizji miłości w rodzinie.
Kolejnym prelegentem było pan dr Konrad Knop. Przedstawił on obraz inicjacji w różnych kulturach i ludach świata oraz zobrazował dwa przypadki swoich młodocianych pacjentów u których zachowania nieakceptowalne społecznie oraz agresywne wynikały między innymi z braku wzorca męskiego w rodzinie.
Pod koniec pierwszej części konferencji odbyło się uroczyste wręczenie przez pana dyrektora Wydziału Edukacji Krzysztofa Jurka oraz dyrektorów poradni panią Agnieszkę Nowak, pana Dariusza Nowak i przedstawiciela kancelarii Honorowego Konsula Republiki Węgier pana Tadeusza Kaczora dyplomów, wyróżnień i nagród laureatom Konkursu fotograficznego „Moja rodzina, moje pasje, moje skrzydła”. Główne wyróżnienie otrzymała Weronika Materka, której praca znalazła się na plakacie promującym tegoroczną konferencję.IMG_6027IMG_5996IMG_5994

IMG_6014

Komentarze są wyłączone.