O Nas/Про нас

Психолого-педагогічний консультаційний центр у Лодзі є державним навчальним закладом.
• Органом управління клінікою є місто Лодзь з правами повіту
• Педагогічний нагляд здійснює Рада освіти в Лодзі.
• Клініка надає допомогу учням, їх батькам (опікунам) та педагогам, шкіл та установ, штаб-квартири яких розташовані на території поліклініки, а також дітям, які ще не відвідують школу, але проживають на території поліклініки. ,
• Користування допомогою, яку надає клініка, є добровільним і безкоштовним.
• Надаємо психолого-педагогічну та логопедичну допомогу.
• Ми пропонуємо: надійну діагностику та терапію, а також багатогранну підтримку розумового розвитку, тренування навичок ефективного навчання, боротьби зі стресом, агресією, переговорів, ефективного спілкування та читання почуттів.
• Проводимо профілактичні заходи щодо шкільної неуспішності, дефектів мовлення, розладів поведінки, залежностей та соціальної дезадаптації дітей та підлітків.
• Ми систематично покращуємо якість нашої роботи та розширюємо пропозицію постдіагностики.
• Ми підтримуємо дитячі садки, школи та інші навчальні заклади в наданні психолого-педагогічної допомоги дітям і підліткам.
• Ділимося знаннями та професійним досвідом.
• Підвищуємо свої навички та професійну кваліфікацію.
• Ми співпрацюємо з іншими організаціями, що працюють для дітей та молоді.


 z10174110Q,Tatry-Wysokie-i-Dolina-Pieciu-Stawow-Polskich

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Młodzieży w Łodzi, z siedzibą przy Alei ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 86, jest publiczną specjalistyczną placówką oświatowo-wychowawczą, jedną z dziewięciu Poradni Miasta Łodzi.

Swoim działaniem obejmuje teren całego Miasta Łodzi. Świadczona pomoc psychologiczno-pedagogiczna, bezpłatna i dobrowolna, adresowana jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, ich rodzin, opiekunów, nauczycieli, wychowawców oraz pedagogów i psychologów szkolnych.

Dyrektorem Poradni jest mgr Dariusz Nowak, wicedyrektorem (społ.) mgr Hanna Arend.

Wyspecjalizowana kadra 17 psychologów, pedagogów i logopedów, działająca w sposób zintegrowany, w powołanych zespołach (ds. orzekania, profilaktyki, doradztwa zawodowego, diagnostyki) realizuje główne cele i zadania poradni:

Cele działania Poradni jest udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej młodzieży, rodzicom (opiekunom prawnym) i nauczycielom w zakresie:

 1. rozwiązywania problemów dojrzewania, wpływających na funkcjonowanie
  w szkole oraz  w środowisku rodzinnym i rówieśniczym,
 2. udzielania pomocy uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej,
 3. profilaktyki problemowej, w tym profilaktyki uzależnień i wspomagania wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny

Zadania:

 1. popularyzacja wiedzy psychologicznej  i pedagogicznej  wśród młodzieży, rodziców i nauczycieli dotyczącej okresu dojrzewania, w tym ochrony zdrowia psychicznego
 2. podejmowanie działań na rzecz młodzieży zagrożonej patologią społeczną,
 3. rozwijanie umiejętności wychowawczych wśród rodziców i nauczycieli,
 4. uczenie i rozwijanie umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów
  i problemów oraz innych umiejętności w zakresie komunikacji społecznej.
 5. prowadzenie indywidualnych badań diagnostycznych (psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych) w celu określenia poziomu rozwoju dla młodzieży z trudnościami dydaktycznymi i wychowawczymi,
 6. diagnozowanie problemów i potrzeb środowiska szkolnego (uczniów, nauczycieli) problemów.
 7. opracowywanie i wydawanie opinii psychologicznych, pedagogicznych
  i logopedycznych określających formę pomocy w zależności od problemu,
 8. prowadzenie różnego rodzaju terapii psychologicznej (indywidualnej, grupowej, rodzinnej), w zależności od rozpoznanych potrzeb
 9. pedagogicznej (indywidualnej, grupowej), logopedycznej (indywidualnej, grupowej),
 10. prowadzenie zajęć grupowych dla młodzieży

Powyższe zadania realizowane są poprzez:

 • konsultacje (pierwszy kontakt z poradnią i wstępna kwalifikacja problemu): logopedyczne, dyslektyczne, interwencyjno-doradcze, Punkt Poradnictwa Zawodowego,
 • diagnozę – kompleksowe badania psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne, umożliwiające rozpoznanie deficytów i zaburzeń rozwojowych oraz określenie optymalnych dla dziecka form opieki, pomocy i kształcenia,
 • terapię – indywidualne i grupowe formy pomocy uczniom i rodzicom, w tym terapia rodzin, logopedyczna, pedagogiczna,
 • psychoedukację – popularyzowanie wiedzy psychologiczno-pedagogicznej wśród młodzieży, rodziców i nauczycieli, z przewagą warsztatowych form pracy na terenie szkół,
 • profilaktykę – szeroki wachlarz indywidualnych i grupowych form pomocy, realizowanych na terenie szkoły i poradni, eliminujących czynniki ryzyka zachowań problemowych młodzieży, adresowanych do uczniów, nauczycieli i rodziców; w tym m.in.: grupowa praca z  młodzieżą z deficytami w zakresie umiejętności społecznych, cykliczne zajęcia, ułatwiające uczniom planowanie kariery zawodowej, spotkania z rodzicami adolescentów, warsztaty dla nauczycieli, coaching dla pedagogów szkolnych, dyżury na terenie podopiecznych szkół),
 • działalność informacyjną – m. in. stałe aktualizowanie oferty poradni, współpraca z mediami, udział w zebraniach dla rodziców w szkołach, ulotki, plakaty,
 • orzekanie – wydawanie przez Zespół Orzekający działający w strukturze organizacyjnej Poradni orzeczeń
 • opiniowanie – wydawanie na wniosek rodziców opinii psychologiczno-pedagogicznych po zakończeniu procesu diagnostycznego.
 • ścisłą współpracę z placówkami, znajdującymi się na terenie działania Poradni. Każda placówka ma przydzielonych z ramienia Poradni opiekunów, którzy odpowiadając na zapotrzebowanie szkoły uczestniczą w spotkaniach psychoedukacyjnych z rodzicami, w dniach otwartych na terenie szkoły, w szkoleniowych Radach Pedagogicznych, systematycznie odbywają konsultacje z pedagogami szkolnymi i nauczycielami, interweniują w sytuacjach kryzysowych.
 • coaching indywidualny i grupowy
 • mediacje rodzinne oraz szkolne

Możliwość komentowania została wyłączona.