Doskonalenie trenerów wspomagania oświaty

Jesteś nauczycielem, doradcą metodycznym, trenerem lub specjalistą świadczącym usługi dla oświaty?

Pracujesz/współpracujesz lub pragniesz zacząć współpracę z instytucją systemu wspomagania pracy szkoły (poradnią psychologiczno-pedagogiczną, biblioteką pedagogiczną, placówką doskonalenia nauczycieli)?

Mieszkasz lub pracujesz na terenie woj. łódzkiego lub mazowieckiego?

CHCESZ WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIACH Z ZAKRESU KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW I ZOSTAĆ TRENEREM WSPOMAGANIA OŚWIATY?

Zapraszamy do udziału w projekcie Doskonalenie trenerów wspomagania oświaty”, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty.

Projekt wpisuje się w Kierunki Rozwoju Polityki Oświatowej Państwa na rok szkolny 2018 – 2019 (podlinkować https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/07/kierunki-realizacji-polityki-oswiatowej-panstwa-w-roku-szkolnym-2018-2019-003.pdf)

Projekt jest zgodny z zaleceniem Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kompetencji kluczowych (podlinkować https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006H0962) i Europejskimi Ramami Odniesienia (podlinkować http://waloryzacja.llp.org.pl/sites/waloryzacja.llp.org.pl/files/keycomp_pl.pdf)

Udział w projekcie CAŁKOWICIE BEZPŁATNY!

Realizator projektu: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi.

Partner projektu: Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Cel główny projektu:  podniesienie kompetencji 170 (136K, 34M) pracowników systemu wspomagania pracy szkoły oraz trenerów z terenu woj. łódzkiego i mazowieckiego w zakresie wspomagania pracy szkół ukierunkowanego na rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez wdrożenie programów szkoleniowo-doradczych wraz z obudową merytoryczną.

Formy wsparcia

W ramach projektu dla każdego uczestnika projektu:

 1)  Szkolenia i doradztwo dla pracowników systemu wspomaganiach pracy szkoły oraz trenerów współpracujących z instytucjami wspomagania pracy szkoły z wybranej przez uczestnika kompetencji kluczowej – do wyboru przez uczestnika projektu 1 z 5 kompetencji kluczowych:

1. kompetencje cyfrowe (TIK)

2. kompetencje matematyczno – przyrodnicze

3. umiejętności porozumiewania się w językach obcych

4. postawy – innowacyjność, kreatywność i praca zespołowa

5. umiejętności uczenia się – nauczanie eksperymentalne i doświadczanie

lub

6. wspomaganie przedszkoli w rozwoju kompetencji kluczowych.

 Szkolenia prowadzone będą na terenie woj. łódzkiego i woj. mazowieckiego w okresie od stycznia do  września 2019 w wymiarze 70 godz. w podziale na 2 zjazdy (3-dniowy i 4-dniowy), na podstawie programu szkoleniowo-doradczego ORE z wykorzystaniem zasobów i materiałów opracowanych w projektach POKL i projekcie pozakonkursowym POWER w formach stacjonarnych i e-learningowych.

Szkolenia będą odbywać się na 2 poziomach – edukacja na poziomie szkoły podstawowej i edukacja na poziomie szkoły ponadpodstawowej (nie dotyczy wspomagania przedszkoli w rozwoju kompetencji kluczowych).

 2) Doradztwo – każdy uczestnik projektu otrzyma wsparcie doradcze w postaci spotkań konsultacyjnych indywidualnych w postaci 18 godz. oraz zespołowego w postaci 18 godz. Celem doradztwa jest wspieranie uczestników szkoleń w prowadzeniu procesu wspomagania pracy szkoły.  Doradztwo będzie prowadzone w oparciu o ramowe programy szkoleń wypracowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Zwiększenie skuteczności działań pracowników systemu wspomagania i trenerów w zakresie kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych”. Zakres tej formy wsparcia będzie wynikał z indywidualnych potrzeb danego uczestnika projektu i będzie prowadzony z wykorzystaniem takich metod jak: obserwacje koleżeńskie, coaching zespołowy i indywidualny, superwizja, mentoring oraz tutoring.

Doradztwo będzie realizowane w okresie od września 2019 r. do czerwca 2020.

 3) Praca w sieci współpracy  i samokształcenia w okresie od września 2019 do czerwca 2020 dająca możliwość stałej i długofalowej współpracy na platformie www.doskonaleniewsieci.pl, która pozwoli uczestnikom projektu na wymianę doświadczeń, zbieranie pomysłów, konsultacje z trenerami i pogłębianie wiedzy na temat poszczególnych kompetencji kluczowych lub wspomagania przedszkoli w rozwoju kompetencji kluczowych.

W ramach tej formy wsparcia także 2 spotkania stacjonarne po 6 godz. każde.

Komentarze są wyłączone.