Zapraszamy do udziału w KONKURSIE FILMOWYM.

ogloszenie-o-konkursie

REGULAMIN KONKURSU FILMOWEGO
„Psycholog — LEKARZ DUSZ — tuż, tuż…”
I. Organizator
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Młodzieży w Łodzi, al. Wyszyńskiego 86
przy współpracy:
Centralnego Gabinetu Edukacji Filmowej, Pałacu Młodzieży im. J. Tuwima w Łodzi.
II. Adresat konkursu
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu Łodzi.
III. Cele konkursu
a) przybliżenie specyfiki zawodu psychologa,
b) przybliżenie zakresu pomocy niesionej młodym ludziom przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną,
c) zachęcanie młodzieży do korzystania z pomocy specjalistów Poradni w sytuacjach trudnych,
d) inspirowanie młodzieży do aktywności twórczej,
e) rozwijanie wrażliwości estetycznej.
IV. Przedmiot oceny konkursowej
Krótki film na temat: „Psycholog — LEKARZ DUSZ — tuż, tuż…”
Prace mogą być wykonane dowolną techniką filmową. Czas projekcji nie może przekroczyć 1 min. Uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 prace, wykonane indywidualnie lub w zespole dwuosobowym. Prace należy dostarczyć w wersji elektronicznej (na płycie CD lub DVD), w formacie zgodnym z odtwarzaniem przez Windows Media Player lub All Player, lub przesłać pocztą na adres współorganizatora, Centralnego Gabinetu Edukacji Filmowej.
Kryteria oceny filmu:
• zgodność z tematem i celami konkursu,
• czytelność i komunikatywność przekazu,
• oryginalność ujęcia tematu,
• walory artystyczne.
V. Struktura i przebieg konkursu
1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty na poziomie jednego etapu.
2. Oceny prac dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów.
3. Uczestnicy zgłaszają do konkursu film reklamowy o czasie trwania do 1 minuty.
4. W konkursie mogą wziąć udział uczestnicy indywidualni lub zespoły dwuosobowe.
5. Uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 prace.
6. Komisja konkursowa wybierze spośród zgłoszonych najlepsze prace.
Osoby zainteresowane udziałem w konkursie filmowym nadsyłają swoje prace na adres:
Centralny Gabinet Edukacji Filmowej
al. Wyszyńskiego 86, 94-050 Łódź
Na odwrocie pracy konkursowej należy przykleić kartkę z następującymi informacjami: imię i nazwisko autora, adres zamieszkania, nazwa i adres szkoły, numer telefonu kontaktowego oraz dołączyć zgodę rodziców na udział w konkursie (w przypadku uczniów niepełnoletnich).
Prace powinny być tak zapakowane, aby nie uległy zniszczeniu w trakcie doręczania.
VI. Terminarz konkursu
1. Ogłoszenie konkursu — 04 listopada 2016 r.
2. Nadsyłanie prac — do 5 grudnia 2016 r.
3. Rozstrzygnięcie konkursu — 7 grudnia 2016 r.
VII. Sposób i termin ogłoszenia wyników
Wyniki konkursu zostaną zamieszczone 7 grudnia 2016 r. na stronach internetowych: www.edukacjafilmowa.pl, www.pppdm.edu.lodz.pl oraz www.palacmlodziezy.lodz.pl
VIII. Nagrody
Laureaci konkursu zostaną zaproszeni na uroczystość obchodów Jubileuszu 25-lecia Poradni, gdzie otrzymają nagrody rzeczowe oraz zostaną zaprezentowane ich prace.
IX. Uwagi końcowe
1. Wyniki konkursu zatwierdzone przez Komisję Konkursową są ostateczne.
2. Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres gabinetfilmowy@op.ploraz poradniadlamlodziezy@op.pl
3. Uczestnik oświadcza, że jest autorem zgłoszonej pracy „Psycholog — LEKARZ DUSZ — tuż, tuż…” i nie naruszył praw autorskich osób trzecich.
4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody przez autora na zamieszczenie nagrodzonej pracy na stronie www.edukacjafilmowa.pl i stronie www.pppdm.edu.lodz.pl oraz jej wykorzystanie.
5. Zgłoszenie do udziału w konkursie „Psycholog — LEKARZ DUSZ — tuż, tuż…” jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu oraz nagród przewidywanych przez organizatorów.
6. Organizatorzy nie odsyłają zgłoszonych prac konkursowych.

 

Komentarze są wyłączone.