Miło nam poinformować, że Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego opublikowało książkę pt.

Miło nam poinformować, że Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego opublikowało książkę pt.
Jak budować dobrą szkolę ? Potencjał i bariery ewaluacji w oświacie
(pod red. G.Mazurkiewicza) UJ. Kraków 2015

Książka jest podsumowaniem efektów pracy Projektu Wzmocnienia Efektywności Systemu Nadzoru Pedagogicznego i Oceny Jakości Pracy Szkoły. Pokazuje z różnych perspektyw, to co wydarzyło się w ciągu ostatnich lat w oświacie w odniesieniu do ewaluacji.

W tomie ukazały się dwie interesujące publikacje autorstwa pracownika Poradni dla Młodzieży Zbigniewa Kozańskiego :

– Rola poradnictwa edukacyjno-zawodowego w promowaniu wartości edukacji i uczenia się przez całe życie

– Promowanie wartości edukacji czy promowanie oferty szkoły? Pomiędzy rynkiem edukacyjnym. „ rozliczalnością „ szkół a rozwojem edukacji

W pierwszym z tych artykułów autor przedstawia rolę i znaczenie całożyciowego poradnictwa kariery w rozwoju uczniów i promowaniu wartości edukacji.
Opisany także został przykład dobrej praktyki ewaluacji wewnętrznej, jaką autor prowadził w Poradni dla Młodzieży w Łodzi, oraz korzyści jakie przynosi młodzieży profesjonalnie prowadzone doradztwo edukacyjno-zawodowe .

Drugi tekst analizuje sposób rozumienia przez szkoły( nauczycieli )wymagania Promowana jest wartość edukacji oraz praktyki promocyjne polskich szkół.
Autor stawia i udowadnia tezę, że rozumienie tego wymagania oraz podejmowane działania służą przede wszystkim promocji własnej szkoły i jej oferty edukacyjnej, co nie jest tożsame z promowaniem i rozwojem wartości edukacji jako takiej.
Ponadto, jak pokazują to dane z badań, wielu uczniów nie ma pozytywnych doświadczeń związanych z klimatem i procesem szkolnego uczenia się,
a przecież jednym z ważnych celów promocji edukacji jest doświadczanie przez uczniów na co dzień, że uczenie się jest interesujące i wartościowe.

Każdy z tekstów zakończony jest wnioskami i rekomendacjami, których wdrożenie powinno poprawić stan analizowanych zagadnień w praktyce szkolnej. Ponadto oba artykuły zawierają obszerną bibliografię.

Zachęcamy do lektury książki i artykułów p.Z.Kozańskiego, gdyż wnoszą one istotny wkład do refleksji nad współczesna Polską szkołą i oświatą .
Tekst książki jest dostępny na stronie projektu SEO – www.seo.npseo.pl
Miło nam poinformować, że ukazała się nowa publikacja wydane przez KOWEZiU :
Poradnictwo edukacyjno-zawodowe w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Pomaganie z pasją.Warszawa 2015 -autorstwa A. Jaskulskiej )

W książce opisane są dobre praktyki w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego realizowane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne w Polsce.

Z satysfakcją odnotowujemy fakt, że w publikacji przedstawiona została i opisana praca zespołu doradztwa edukacyjno-zawodowego Poradni dla Młodzieży jako przykład dobrej praktyki.

Autorka za najważniejsze cechy pracy zespołu uznała :

– Oparcie działań na założeniach całożyciowego poradnictwa kariery
– Interdyscyplinarny zespół
– Wykorzystywanie badań naukowych, badań prowadzonych w zespole i badań zewnętrznych oraz profesjonalnej ewaluacji
– Publikacje i dorobek ekspercki
– Współpraca z uczelniami
– Kompleksowa oferta dla młodzieży i szkół
– Oferta dla rodziców – warsztaty, porady

Opis pracy zespołu doradztwa edukacyjno-zawodowego naszej poradni został oparty na publikacjach :

– Kozański Z. Poradnictwo edukacyjno-zawodowe w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Mło¬dzieży w Łodzi. Łódź. 2009 .
– Drab M. Kozański Z. Ewaluacja zajęć grupowych z zakresu doradztwa zawodowego „Co dalej po maturze?” Przykład dobrej praktyki. ORE . Warszaw 2012
– Kozański Z. Rola poradnictwa edukacyjno-zawodowego w promowaniu wartości edukacji i uczenia się przez całe życie (w:) Jak budować dobrą szkołę ? Potencjał i bariery ewaluacji w oświacie/ red./Mazurkiewicz G. Wydawnictwo UJ.Kraków.2015
– Kozański Z., Jak wdrażaliśmy doradztwo edukacyjno-zawodowe w łódzkich szkołach? http://www.npseo.pl

W pracy wykorzystano także dane z wywiadów, jakie autorka przeprowadziła z dyr. poradni p. D. Nowakiem oraz koordynatorem zespołu doradztwa zawodowego p. Z. Kozańskim.

Informujemy, że tekst książki oraz w/w publikacji naszych kolegów są dostępne w Internecie na stronach :
– www.npseo.pl,
– koweziu.edu.pl
– oraz naszej poradni

Możliwość komentowania została wyłączona.