Konkurs Plastyczny z okazji Jubileuszu Naszej Poradni

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„30 lat Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Młodzieży”

I. Organizator

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Młodzieży w Łodzi,
Pałac Młodzieży im. J. Tuwima w Łodzi.

II. Adresat konkursu

Uczestnicy zajęć plastycznych w Pałacu Młodzieży

III. Cele konkursu

 1. Ukazanie różnymi formami plastycznymi, poprzez wizję artystyczną, z czym kojarzy się działalność instytucji wspierającej dzieci, młodzież i rodziców. (Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Młodzieży)
 2. Inspirowanie młodzieży do aktywności twórczej,
 3. Rozwijanie wrażliwości estetycznej.

IV. Przedmiot oceny konkursowej

Praca plastyczna: „30 lat Poradni dla Młodzieży

Prace na kartonach (format a3,a4) muszą zawierać napis „30 lat Poradni dla Młodzieży”, mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną np. farbami, pastelami, kredkami, węglem, ołówkiem i inne.

V. Kryteria oceny pracy:

 • zgodność z tematem i celami konkursu,
 • oryginalność ujęcia tematu,
 • walory artystyczne.

VI. Struktura i przebieg konkursu

 1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty na poziomie jednego etapu.
 2. Oceny prac dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów.
 3. Uczestnicy zgłaszają do konkursu dowolną ilość prac.
 4. Komisja konkursowa wybierze spośród zgłoszonych najlepsze prace.

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie mają dostarczyć swoje prace na adres:

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Młodzieży

Al. Wyszyńskiego 86, 94-050 Łódź

Na odwrocie pracy konkursowej należy przykleić kartkę z następującymi informacjami: imię i nazwisko autora, wiek, numer telefonu kontaktowego oraz dołączyć zgodę rodziców na udział w konkursie (w przypadku uczniów niepełnoletnich).

VII. Terminarz konkursu

 1. Ogłoszenie konkursu — 15 listopada 2022 r.
 2. Nadsyłanie prac — do 25 listopada 2022 r.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu — 28 listopada 2022r.

VIII. Sposób i termin ogłoszenia wyników

Wyniki konkursu zostaną zamieszczone 1 grudnia 2022r. na stronie internetowej: www.pppdm.edu.lodz.pl

IX. Nagrody

Wybrana praca będzie motywem przewodnim plakatu Jubileuszowej Konferencji pt.:„Kondycja psychiczna młodzieży w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości”.   

Laureaci konkursu zostaną zaproszeni w dniu 8 grudnia 2022r  na Jubileuszową Konferencję  w Pałacu Młodzieży im. J. Tuwima w Łodzi., 94-050 Łódź,  Al. Wyszyńskiego 86, gdzie otrzymają nagrody rzeczowe oraz zostaną zaprezentowane ich prace.

X. Uwagi końcowe

 1. Wyniki konkursu zatwierdzone przez Komisję Konkursową są ostateczne.
 2. Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres  kontakt@pppdm.elodz.edu.pl ,
 3. Uczestnik oświadcza, że jest autorem zgłoszonej pracy i nie naruszył praw autorskich osób trzecich.
 4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody przez autora na zamieszczenie nagrodzonej pracy na stronie www.pppdm.edu.lodz.pl  oraz jej wykorzystanie.
 5. Zgłoszenie do udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu oraz nagród przewidywanych przez organizatorów.
 6. Organizatorzy nie odsyłają zgłoszonych prac konkursowych.

Możliwość komentowania została wyłączona.